รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
วันที่: 14 กันยายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9

เอกสารที่เกี่ยวข้อง