นางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คิดอย่างมีชั้น วางแผนอย่างมีเชิง ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ