พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO "ความรู้และประสบการณ์การตรวจสอบหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมทีมตรวจสอบฯ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO