นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทข้าราชการใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 1 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่