นายสรรเสริญ  พลเจียก  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5  หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบ อปท. เฉพาะเรื่อง” หลักสูตร”รู้ไวใช้ทัน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง” หลักสูตร “กฎหมายใหม่ สตง. และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีข้าราชการทุกระดับในเขตพื้นที่ภาค 13 ภาค14 และภาค 15 จำนวน 140 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
 
การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5
การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5
การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5
การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5
การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5
การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5