กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ..." ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สตง.
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สตง.
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สตง.
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สตง.
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สตง.