นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในโอกาสที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ( IDI Global Programme on SAI Fighting Corruption) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกทั้งสิ้น จำนวน 36 ราย จาก 12 ประเทศ ณ โรงแรม โนโวเทล แพลทตินัม ประตูน้ำ วันที่ 14 กันยายน 2560
การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ
การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ
การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ
การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ
การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ
การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ
การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ
การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ