อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอื่น หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป็นไปโดยประหยัดได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่ ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้แสดงความเห็นตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และในกรณีที่หน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงิน
หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ การตรวจสอบการเงินของแผ่นดิน
ให้ตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
 
(ข) ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และตรวจสอบ
การประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ
 
(ค) ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
 
(ง) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด 
ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่
 
(จ) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งานหรือโครงการที่จะมีผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณ
 
(ฉ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ
 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อ - สกุล : นายวัฒนา เฉลิมทิพย์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี E-mail : wattana_c@oag.go.th โทรศัพท์ : 0 5650 7421 โทรสาร : 0 5650 7420 E-mail สำนักงาน : srb@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (หลังเดิม) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
นายวัฒนา เฉลิมทิพย์