รายละเอียด:

สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)(สายตรงท้องถิ่น)
วันที่: 6 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: สยามรัฐ
สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตคอร์รัปชัน