รายละเอียด:

สตง.แจ้งกลาโหม-มท.เชือด 'อปท.' ขนม็อบเชียร์ปูคดีข้าว
วันที่: 10 สิงหาคม 2560
แหล่งที่มา: แนวหน้า
สตง.แจ้งกลาโหม-มท.เชือด 'อปท.' ขนม็อบเชียร์ปูคดีข้าว