รายละเอียด:

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงห้องเรียน ( E - classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล(E - Library) ใช้งบประมาณ300 กว่าล้านบาท สตง.พบพิรุธ ผิดปกติ เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน
วันที่: 14 ธันวาคม 2558