รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
วันที่: 28 สิงหาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9