รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
วันที่: 18 พฤษภาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)