รายละเอียด:

ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรายงานตัว และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมดำริอิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามวัน และเวลา ดังนี้
 
วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
 
1 – 65
ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 8.45 น. – 9.00 น.

วันที่: 17 พฤษภาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02 271 8000 ต่อ 3204