ความนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติถึงภารกิจของชาติในด้านการเมืองและ ด้านอื่นๆ โดยให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมือง ให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ประกอบกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน

เพื่อให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินจึงกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นกลไกการตรวจสอบ ที ่มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดเก็บรายได้ แผ่นดินให้ครบถ้วน การป้องกัน ป้องปราม ขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนเป็นกลไกในการก ากับ ควบคุมให้การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแผ่นดินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ตอบสนอง ต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และสอดคล้องกับ สถานะทางการเงินการคลังของประเทศ
 2. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที ่โดยยึดมั่นความเป็นอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างบูรณาการ
 4. เพื่อเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือที ่ดี กับองค์กรทั้งในประเทศ ต่างประเทศและระหว่างประเทศ

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน

 1. ด้านการตรวจสอบ

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบเชิงรุกและการตรวจสอบ เชิงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการติดตาม การด าเนินโครงการของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อฐานะ การเงินการคลังของประเทศ หรือเรื่องที่ประชาชน ให้ความสนใจ และการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติและประชาชน
  2. มุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงการป้องปราม มีการบูรณาการ งานตรวจสอบการเงิน ตรวจสอบการด าเนินงาน ตรวจสอบการบริหารพัสดุและบริการ ตรวจสอบสืบสวน และตรวจสอบด้านอื่นอย่างเป็น ระบบ เพื่อให้ การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน
  3. ยกระดับมาตรฐานการตรวจเงินแผ ่นดินให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจสอบ และประสาน ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ รวมทั้งกำหนด ให้มีการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ เพื ่อให้ ผลงานมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
  4. กำหนดมาตรการเร่งรัดให้หน่วยรับตรวจจัดส่ง งบการเงินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามเวลาที่ก าหนด เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที ่กระทรวงการคลังหรือ ระบบบัญชีที ่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้องค์กร ปกครองส ่วนท้องถิ ่นถือปฏิบัติ ให้ครบถ้วนภายใน เวลาที่กำหนด
  5. กำหนดหลักเกณฑ์ให้สำนักงานสอบบัญชีเอกชน เข้าร่วมตรวจสอบและรับรองงบการเงินของภาครัฐ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินกำหนด
  6. ส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การป้องกันหรือควบคุมความเสียหาย การจัดท าบัญชี และการรายงาน การดำเนินการทางวินัยงบประมาณ และการคลัง และการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้การบริหารเงินแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประเทศชาติและประชาชน ๑.๗ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการบัญญัติกฎหมายด้านการเงินการคลัง หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบข้อมูลการตรวจสอบ อันจะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 2. ด้านบุคลากร

  1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจนระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเชิงรุกและเชิงอัจฉริยะ
  2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการปลูกจิตส านึก ปรับทัศนคติ และกระบวนคิดให้บุคลากรยึดมั่นในความเป็นอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
  3. สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพและก าหนดสมรรถนะ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของระบบคุณธรรมและความเสมอภาค ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรทั้งระบบ
  4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นและเหมาะสม ตลอดจนน าวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน
 3. ด้านบริหารจัดการองค์กร

  1. เร่งรัดพัฒนากระบวนการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และทันต่อเหตุการณ์
  2. พัฒนาระบบการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความสำคัญ ของหลักธรรมาภิบาลในการจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการตรวจสอบ ที่เป็นปร ะโยชน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรต่อสาธารณะ
  3. พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มี ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  4. พัฒนาระบบการจัดชั้นความลับเพื่อเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบต่อสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน ตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 4. ด้านเครือข่ายการตรวจสอบ

  1. เสริมสร้างความร่วมมือการตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กร ตรวจสอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการสร้างภาคี เครือข่ายในการสร้างจิตส านึกและค่านิยมร่วมของ สังคมให้รู้รักษ์เงินแผ่นดิน และหวงแหนทรัพย์สินของชาติ
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน โดยการจัดตั้งอาสาสมัครการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแจ้ง เบาะแสการรับและจ่ายเงินแผ่นดินที ่ไม่โปร่งใส ไม่คุ้มค่า หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด่วนเพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชน รวมถึงรับแจ้งเบาะแสความผิดปกติเกี่ยวกับการรับจ่าย เงินแผ่นดิน
  4. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินและการดูแล รักษาเงินของแผ่นดิน
 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. พัฒนาระบบอัจฉริยะในการบริหารงาน โดยใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
  2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ ปฏิบัติงานและการเชื ่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่เป็น ประโยชน์ต่อการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ เป็นต้น
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน เพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
 6. ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

  1. ให้ความสำคัญกับการประสานงานและความร่วมมือ ภายในประเทศกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเป้าหมายในการสร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประเทศชาติและประชาชน
  2. ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกับสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินต่างประเทศและองค์กรระหว่าง ประเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒน าบุคลากร ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
  3. ผลักดันนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งเสริม ธรรมาภิบาลภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่าย เงินแผ่นดิน เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกำหนดท่าทีขององค์กร ที่ชัดเจนในเวทีการประชุมทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก

สัตย์ซื่อ (Integrity) มืออาชีพ (Professional) รับผิดชอบ (Accountability)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง