ชื่อ-สกุล:

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วปอ. 2548

ประสบการณ์การทำงาน:

  • รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย
  • ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5
  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบกิจการพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0-2271-8003 , 0-2271-8004 , 0-2273-9703

โทรสาร:

0-2618-5763

อีเมล์:

pisit@oag.go.th

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส