รายละเอียด:

สตง.เสนอแก้ไขระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีการงบประมาณให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา ผลปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตัดเรื่องงบราชการลับออก ฯ
วันที่: 21 มกราคม 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง