รายละเอียด:

คตง.ชี้การบังคับใช้ กม.ควบคุมอาคารเขตกรุงเทพฯ อาคารสูง ป้ายอาคาร หลายแห่งยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง
วันที่: 12 เมษายน 2560
แหล่งที่มา: เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ
คตง.ชี้การบังคับใช้ กม.ควบคุมอาคารเขตกรุงเทพฯ