รายละเอียด:

 

กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)

ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

มารายงานตัวและบรรจุเข้าทำงานในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่ง ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่
วัน เวลา สถานที่
ให้มารายงานตัว
หมายเหตุ

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่
51 – 60
(หมดบัญชี)

1. ลงทะเบียนรายงานตัว
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.30 - 09.00 น.
 
ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 1 ชั้น 2
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
2. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- ฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
- กรอกใบรายงานตัวเข้าทำงาน
 
ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 
 
** ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน
ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้าทำงาน

 
รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทำทะเบียนลูกจ้างสมทบ
ในวันศุกร์ที่  10  พฤศจิกายน 2560
 
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาเงินฝากธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี (ในเขตกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 ฉบับ
 
หมายเหตุ
1. สำเนาเอกสารที่นำมาทุกฉบับ  ให้ถ่ายเอกสารในกระดาษขนาด A4   รับรองสำเนาถูกต้อง   
    และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น (สำเนาเอกสารที่ถ่ายต้องชัดเจนทุกฉบับ)
2. เอกสารทุกฉบับให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินในการกรอกเอกสารในวันบรรจุเข้าทำงาน
4. ตรวจสอบเอกสาร การสะกด ชื่อ - นามสกุล ให้ถูกต้องตรงกันทุกฉบับ         
                                
 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2271 8000  ต่อ  3204                                                               
                                                                                                             
วันที่: 31 ตุลาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 02 271 8000 ต่อ 3204