รายละเอียด:

การเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. ... และร่าง checklist
วันที่: 31 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักกฎหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง