รายละเอียด:

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บมจ.ปตท.กรณีการแบ่งแยกและส่งมอบท่อก๊าซไม่ครบถ้วน
วันที่: 30 พฤษภาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง