รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ (จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก)
รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)          จำนวน  30  อัตรา
รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)     จำนวน  42  อัตรา
รหัส 13 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)  จำนวน    4  อัตรา
รหัส 14 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                           จำนวน    3  อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ทั้งนี้ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2556

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 271 8000 ต่อ 1208

เอกสารที่เกี่ยวข้อง