รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
วันที่: 13 กันยายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9