รายละเอียด:

ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ 
วันที่: 29 สิงหาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง