พระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ยุคสมัยของการตรวจเงินแผ่นดิน

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียกร้องให้ สตง. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรับบาล ณ อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 

untitled
untitled
untitled
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
[16-06-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555 ของโครงการชลประทานชุมพร
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบเชิงป้องปราม เรื่อง การบริหารจัดการการทำบ่อดินลูกรังในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางหลวงหมายเลข 402 ตอนต่อเทศบาลนครภูเก็ตควบคุม-สะพานสารสิน ปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
[07-05-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเรียนดีประจำตำบล สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
[08-04-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ2552
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ2552-2555
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเชิงการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ2554
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2555
[16-10-2013] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา(โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2555
[13-09-2013] 

 

 

 

 

 

 

 
คลิกเพื่อเข้าสู่ Web Site Aseansai
รับสมัครลูกจ้างสวัสดิการ
เข้าใช้ระบบงานภายในของ สตง.
You are visitor no.
4417465
Copyright 1998 OAG Last modified: 17 November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.th
Web statistic by TrueHits