พระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ยุคสมัยของการตรวจเงินแผ่นดิน

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันสิทธิมนุษยชนสากล" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
untitled
untitled
untitled
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554 - 2556 จังหวัดจันทบุรี
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กระทรวงมหาดไทย งวดปีงบประมาณ 2555
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการประโยชน์ในทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
[16-06-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555 ของโครงการชลประทานชุมพร
[07-05-2014] 
 
เข้าใช้ระบบงานภายในของ สตง.
รับสมัครลูกจ้างสวัสดิการ
คลิกเพื่อเข้าสู่ Web Site Aseansai
You are visitor no.
4759567
Copyright 1998 OAG Last modified: 17 November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.th
Web statistic by TrueHits