รับเรื่องร้องเรียน   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น : ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ตำแหน่ง หรือ ชื่อหน่วยรับตรวจ หรือสถานที่ที่มีการกระทำผิดและช่วงเวลาหรือพฤติการณ์การกระทำผิด และ ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
ชนิดของข้อคิดเห็น :
แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ :
 กรณีแสดงข้อคิดเห็นอื่น :
ใส่ข้อคิดเห็นต่างๆ :
เอกสารแนบ :
ชื่อ :
ที่อยู่ติดต่อ :
E-mail :
Fax :
โทรศัพท์ :
 
WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits