เกี่ยวกับ สตง.   
 

ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1
ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits