รายงานผลการปฏิบัติงาน   
 


รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐


รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑


รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
     


รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓


รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits