รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ปกหน้า)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สารบัญ)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ส่วนที่ 1การตรวจเงินแผ่นดิน)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน)
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน (ต่อ))
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ส่วนที่ 3 การบริหารงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ปกหลัง)
WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits