เกี่ยวกับ สตง.   
  

ชื่อ-สกุล : นายจีระรัตน์  นพวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหาร 10)

การศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
 • การพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีและการบริหารงานคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงาน :

 • เลขานุการกรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8) สำนักงานเลขานุการกรม
 • ผู้อำนวยการกอง (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8) กองตรวจสอบพิเศษ
 • ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9)
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9) สำนักตรวจสอบด้านสังคมและความมั่นคง
 • ผู้อำนวยการสำนัก (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9) สำนักตรวจสอบด้านสังคมและความมั่นคง
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยกิจการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหาร 9) สำนักงานกฎหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหาร 9) สำนักงานกฎหมาย
  รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหาร 10) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์
                ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2273-9674-91 ต่อ 1306

โทรสาร : 0-2273-9015

E-mail: jerarat@oag.go.th

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000