พระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ยุคสมัยของการตรวจเงินแผ่นดิน

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศไทย เดินทางเยือน สตง.ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
untitled
untitled
untitled
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554 - 2556 จังหวัดจันทบุรี
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กระทรวงมหาดไทย งวดปีงบประมาณ 2555
[16-09-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการประโยชน์ในทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
[30-07-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
[16-06-2014] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555 ของโครงการชลประทานชุมพร
[07-05-2014] 
 
เข้าใช้ระบบงานภายในของ สตง.
รับสมัครลูกจ้างสวัสดิการ
คลิกเพื่อเข้าสู่ Web Site Aseansai
You are visitor no.
4805561
Copyright 1998 OAG Last modified: 17 November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.th
Web statistic by TrueHits