กฎ ระเบียบมติ ครม.   
            กฎ ระเบียบ มติ ครม.
กฎ ระเบียบ มติ ครม.
 
มติคณะรัฐมนตรีปัจจุบัน
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ
 
ห้องสมุดกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ
 
พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา
 
ข้อมูลราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits