ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS System) และระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Condition System)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 (จังหวัดสงขลา)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 จำนวน 4 คัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศสำนักงานตรวจสอบภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างถมดินพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้า (เนื้อผ้าเป็นพีวีซี(ไนล่อน) สกรีนด้วนระบบพลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ จำนวน 69 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีตำแหน่งลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (ครั้งที่ 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบบริหารจัดการรวบรวมและแสดงรายงานปูมเหตุการณ์ระบบขั้นสูงและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการรวบรวม และแสดงรายงานปูมเหตุการณ์ระบบขั้นสูงและอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบเดิม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานการตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างถมดินพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 โดยวิธีตกลงราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 โดยวิธีตกลงราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างพิมพ์ปกหน้า - ปกหลัง งบการเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ัอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน (USO NET) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตามหลักธรรมาภิบาล งวดปีงบประมาณ 2557
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา สถานที่สอบ และกำหนดวันและสถานที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังวหัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจ้างรักษาความปลอดภัยสถาบันธรรมาภิบาล ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ อาคารพหลโยธิน เซ็นเตอร์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อระบบบริหารจัดการรวบรวมและแสดงรายงานปูมเหตุการณ์ระบบขั้นสูงและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยครุภัณฑ์ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง รับสมัครสอบัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อหมึกพิมพ์และตลับแม่พิมพ์ (ดรัม) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีตกลงราคา
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อระบบบริหารจัดการรวบรวมและแสดงรายงานปูมเหตุการณ์ระบบขั้นสูงและอุปกรณ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าใช้บริการรักษาความปลอดภัย Internet สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ (AFMIS)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลระบบงานฐานข้อมูล และบริการ Support Desk
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเช่าเครือข่าย (LAN และ Wireless) ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติและระบบควบคุมการผ่านประตู (Access Control) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาคารเช่าพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 7 และ ชั้น 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเช่าใช้บริการวงจรทางไกลระบบ VPN (Virtual private Network) พร้อมอุปกรณ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเช่าใช้บริการวงจรทางไกลระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ Router
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งต้้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์สี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกชุด หนึ่งศตวรรษฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 100 ปี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อระบบบริหารจัดการรวบรวมและแสดงรายงานปูมเหตุการณ์ระบบขั้นสูงและอุปกรณ์
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างถมดินพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเเศษภาค 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลการประกวดบทความ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 100 ปีฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 50 ลิขสิทธิ์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 50 เครื่อง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบ้านพักข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) สำหรับเป็นที่จอดรถ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในวันสถาปนา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 100 ปี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างพิมพ์รายงานปฏิบัติงานของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 4,000 เล่ม พร้อมแผ่น CD จำนวน 500 แผ่น
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคารซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์สี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 2 หลัง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) และภายในอาคารสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ อาคารพหลโยธิน เซ็นเตอร์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อโคเน่ พร้อมติดตั้ง
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นใช้งานในราชการ
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการงานไฟฟ้าถนนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554 - 2555
รายงานตรวจสอบการดำเนินงาน กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดมุกดาหาร ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ขาดทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่ 3)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แก้ไขเอกสารราคากลาง แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง บริเวณอาคาร 1 ชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 3,7
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง การยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจประเภทเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 7 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย และงานก่อสร้างประกอบอาคาร จำนวน 8 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาปรับปรุงห้องทำงาน ณ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ และตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นดาดฟ้าอาคารบ้านพัก 32 ยูนิต พร้อมเปลี่ยนถังน้ำประปาและระบบท่อน้ำประปาบนดาดฟ้า อาคาร 32 ยูนิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ในราชการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
รางานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเมืองนครราชสีมา ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่หมดความจำเป็นใช้งานในราชการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 15 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่ใช้ในราชการ ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง การสอบราคาจ้างซ่อมแซมป้อมยาม อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักหลังสำนักงานและบ้านพักถนนเก้าแสน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมประตูปิด-เปิด เสาคสล. เพื่อล้อมรอบที่ดินบริเวณพื้นที่ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2558 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง รายชื่อผู้มีสทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 2/2558 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์สำรวจ รวม 2 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 5 เครื่อง และครุภัณฑ์สำรวจประเภทเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 7 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการที่ดินทำกิน: สุราษฎร์โมเดล ปีงบประมาณ 2556 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์สำรวจ รวม 2 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 5 เครื่อง และครุภัณฑ์สำรวจประเภทเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 7 เครื่อง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง) (ครั้งที่ ๒)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงในประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมัลติฟังก์ชัน
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ประกาศสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี , ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมัลติฟังก์ชัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์สำรวจ รวม 2 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 5 เครื่อง และครุภัณฑ์สำรวจประเภทเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเที่ยม (GPS) จำนวน 7 เครื่อง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ขนาดความเร็ว 20 แผ่นต่อนาทีและขนาดความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่ใช้ในราชการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประกาศผลสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับดารสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
สตง.บี้ ส.ป.ก.โอนที่ให้เกษตรกร
ทวงเงินอุดหนุน 67ล. คืน
ฟ้องอดีตรองปลัด 'เสถียร' ทุจริตเช่าอู่เรือแหลมฉบัง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ และตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง การชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และตารางวงเงินงบประมาณที่ี่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างทำของที่ระลึก สำหรับจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 9 รายการ
ประกาศสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ คสล. แนวท่อระบายน้ำและภูมิทัศน์ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ คสล. แนวท่อระบายน้ำและภูมิทัศน์ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (ครั้งที่ 2)
รายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานการจัดการหนี้เกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานการจัดการที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพใหม่เพื่อสนับสนุนฐานเศรษฐกิจ GMS (ส่งเสริมการปลูกยางพารา) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ฯ และ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมการปกครอง มาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงานจำนวน 3 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม และบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 2 หลัง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ คสล. แนวท่อระบายน้ำและภูมิทัศน์ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และชั้น 5 ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) แนบท้ายประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
บทรายการ สตง. พบประชาชน (8 มกราคม 2558) - ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 23 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบบรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เลื่อนประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างทาสีภายนอกและซ่อมแซมเชิงชายอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลัง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (ครั้ง 2)
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมขอบกระจกอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างและยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายอาคาร สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 2 หลัง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม และบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท และตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ และรถยนต์ตรวจการ (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ และตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
บทรายการ สตง. พบประชาชน (30 ตุลาคม 2557)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประกวดราคาซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมดาดฟ้าและสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคา และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง: โครงการจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) ขนาด 24 ครอบครัว (ครั้งที่ 2) สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 82 เครื่อง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถประจำตำแหน่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการอุปกรณ์ในการขยายระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบเสียงและภาพ ของห้องประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่องสอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาปรับปรุงต่อเติม อาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถของ อบจ.นนทบุรี เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Security Mail Gateway)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 และประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค11(จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สตง.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ: จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ (AFMIS)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ: บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ: จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการรวบรวมและแสดงรายงานปูมเหตุการณ์ระบบขั้นสูงและอุปกรณ์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) ขนาด 24 ครอบครัว สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศสอบราคาปรับปรุงต่อเติม อาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถของ อบจ.นนทบุรีเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเช่าใช้บริการวงจรทางไกลระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ Router
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554 - 2556 จังหวัดจันทบุรี
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กระทรวงมหาดไทย งวดปีงบประมาณ 2555
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเช่าใช้บริการวงจรทางไกล ระบบ VPN (Virtual Private Network) พร้อมอุปกรณ์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 9
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อรองรับการใช้งานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเครือข่ายอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (อาคาร 3) เพื่อรองรับการใช้งานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อรองรับผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 6 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างติดตั้งผ้าม่าน/มูลี่ห้องทำงานและห้องประชุม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อรองรับผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุจำนวน 5 รายการ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาซื้อจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาซื้อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบ้านพักข้าราชการ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อจ้างซ่อมแซมและทาสีอาคารสำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง สอบราคาซื้่อยานพาหนะและขนส่ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถของ อบจ.นนทบุรี เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ') การว่าจ้างบริษัททัวร์ฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สอบราคาเหมาทำความสะอาดสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) ) จำนวน 1 งาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14 เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 2 หลัง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค11(จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีอาคาร และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ชั้น 1 บริเวณพื้นที่บางส่วนของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง (เดิม) เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์สถาบันธรรมาภิบาล)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมขอบกระจกอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 2 หลัง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาดเล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง หลังคาสูง(ดีเซล) จำนวน 2 คัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่ใช้ในราชการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)และภายในอาคารสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ อาคารพหลโยธิน เซนเตอร์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการประโยชน์ในทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3 จังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป ACL (อัพเกรด) จำนวน 66 ชุด
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 'นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง' รุ่นที่ 4 การว่าจ้างบริษัททัวร์เพื่อจัดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศสอบราคาปรับปรุงต่อเติม อาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถของ อบจ.นนทบุรีเพื่อใช้เป็นสำนักงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557
ประกาศสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนด เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค7 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2(จังหวัดชลบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2(จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับนถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค6 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี พร้อมครุภัณฑ์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 (บัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการตรวจสอบการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ราคากลาง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง ประกวดราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง ประกวดราคารถยนโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค6 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี พร้อมครุภัณฑ์
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง และ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค9 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่ง
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบญชีผู้สอบคัดเลือดได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3(ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติชั่วคราว
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ครั้งที่3)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 6 หลัง
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2(จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555 ของโครงการชลประทานชุมพร
รายงานการตรวจสอบเชิงป้องปราม เรื่อง การบริหารจัดการการทำบ่อดินลูกรังในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางหลวงหมายเลข 402 ตอนต่อเทศบาลนครภูเก็ตควบคุม-สะพานสารสิน ปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9(จังหวัดลำปาง) เรื่อง การชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเรียนดีประจำตำบล สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดราคากลางตามประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนังงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่2 ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค12 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง แบบหลังคาสูง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน1คัน ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดย ขนาด 12 ที่นั่ง (ครัั้งที่ 3)
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
กำหนดการให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ามารายงานต้วเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2(จังหวัดชลบุรี) เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 97 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค12 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 2 หลัง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาทรงสูง(ดีเซล) จำนวน 2 คัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเสษภาค2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำคู่มือการตรวจสอบการเงิน
ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ(UPS System) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Condition System)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่องบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค12 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล ลงวันที่ 27 มกราคม 2557
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค8(จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสำนักงงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 24 ครอบครัว และอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 31 ครอบครัว (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 อาคารชุดพักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว และอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 31 ครอบครัว
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องยกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษ10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9( จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง ยกเลิกการสอบราราจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหลังใหม่ จำนวน 1 หลัง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ราคากลางการเช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Security Mail Gateway)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง (ครั้งที่ 3)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอแจ้งกำหนดการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ (เฉพาะที่บรรจุในส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักตรวสอบพิเศษภาค6 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค6 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหลังใหม่ จำนวน 1 หลัง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอแจ้งการไปปฏิบัติราชการของข้าราชการใหม่..
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 4 ชั้น
สตง. ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการใหม่ จากวันที่ 29 พ.ย. 56 ออกไปโดยไม่มีกำหนด สำหรับกำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 จำนวน 1 หลัง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่ง และขนาดของเหล็กโครงสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 40 แผ่นต่อนาที
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค12 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง/ราคากลาง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 (จังหงัดพิษณุโลก) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล
ประกาศสำนักตรววจสอบพิเศษภาค4 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง/ราคากลาง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการลูกจ้างประจำกลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ระดับ ส1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน สำนักง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง/ราคากลาง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค6 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถายที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ2552
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ2552-2555
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเชิงการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ2554
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2555
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13/ราคากลาง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 และฉบับแก้ไข
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนตรวจหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กโครงสร้าง
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานทีสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค6 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 ประจำปีงบประมาณ 2557 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง' การว่าจ้างบริษัททัวร์เพื่อจัดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 จำนวน 1 หลัง/ราคากลาง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา(โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2555
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาบึงอร่าม สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 /ราคากลาง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษ11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงาน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จังหวัดชลบุรี)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล /ราคากลาง
ราคากลางการจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2557 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คน
ราคากลางการจ้างรักษาความปลอดภัยสถาบันธรรมาภิบาล ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน
ราคากลางการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการรวบรวมและแสดงรายงานปูมเหตุการณ์ระบบขั้นสูงและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบงานและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ราคากลาง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักตรวจเงินแผ่นดินภาค9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / ราคากลาง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษ๑(พระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุสำนักงาน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ของสำนักงานการปฏรูปที่ดินจังหวัดพะเยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งวดปีงบประมาณ 2555
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถาที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวงเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์)
รับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 7
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง การสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ (ครั้งที่ 2)
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค-กระบือและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งวดปีงบประมาณ 2552-2553
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 20 มิถุนายน 2556)
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 13 มิถุนายน 2556)
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 6 มิถุนายน 2556)
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 23 พฤษภาคม 2556)
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 16 พฤษภาคม 2556)
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 9 พฤษภาคม 2556)
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 2 พฤษภาคม 2556)
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 25 เมษายน 2556)
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย งวดปีงบประมาณ 2555
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็๋นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ภาค 3
ประการศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค11(จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผนดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) และตำแหน่งนักวิชาการการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(เศรษฐศาสตร์)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์)
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค11(จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ครั้งที่2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จ.นครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จ.นครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ภาค 3
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ภาค 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง การสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จ.ลำปาง กรมป่าไม้ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 จ.แพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งวดปีงบประมาณ 2553
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2553-2555
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIAสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี งวดปีงบประมาณ 2555
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดพังงา งวดปีงบประมาณ 2554
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่2)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ตำแหน่งพนักงานสถานที่่ ระดับ บ1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค3
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ภาค 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
กำหนดการให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีรั้วบริเวณด้านหน้าสำนักงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกร 3 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์3 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 23 ยูนิต(เพิ่มเติม) ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ครั้งที่2)(เพิ่มเติม)ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 23 ยูนิต ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็๋นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3(ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 และ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบของ สตง.
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานตรวจสอบพิเศษ14 เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง (ครั้งที่2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จ.นครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงิรแผ่นดิน ชั้น3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14 เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง(ครั้่งที่2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (ชลบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (ชลบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2553 จังหวัดพัทลุง
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จังหวัลบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค4 เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3 (จ.นครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จ.ชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก (สตพ.2 จ.ชลบุรี) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จ.ชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก (สตพ.2 จ.ชลบุรี) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จ.ชลบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จ.พระนครศรีอยุธยา) เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมบ้านพักและอาคารชุดของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากอุทกภัย 2554
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่องการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน งานปรับปรุงพื้นที่และกั้นห้องน้ำสำหรับใช้ภายนอกอาคาร งานปรับปรุงพื้นที่และกัันห้องพนักงงานขับรถยนต์ งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเตรียมอาหาร และงานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสำหรับผู้มาติดต่อ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 (จ.พิษณุโลก) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9 (จังหวัดลำปาง) เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค6 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค7 เรื่องยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อมอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย 32 ยูนิต (ครั้งที่2 )
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3(ด้านบัญชี)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ ? ๒๕๔๙ และโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ? ๒๕๕๖
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ของจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ของจังหวัดตาก
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิ งวดปีงบประมาณ 2553
รายงานการตรวจการสอบดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อมอาคารสำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัย 32 ยูนิต
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อมอาคารสำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัย 32 ยูนิต (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาการดูแล บำรุงรักษาสวน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษ 13 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จ.อุบลราชธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
คำสั่งที่ ๕๗/๒๕๕๕ เรื่อง คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔ ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจฟ้องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อศาลปกครอง หรือไม่
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (นครสวรรค์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค9 (จังหวัดลำปาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 25 ตุลาคม 2555)
ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน การบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสมุทรปราการ งวดปีงบประมาณ 2549 - 2553
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดสมุทรสาคร งวดปีงบประมาณ 2553
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน การบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลในพื้นที่จังหวัดลำปาง
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 18 ตุลาคม 2555)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบแผ่นดินภาค 14 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อมอาคารสำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัย 32 ยูนิต
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 11 ตุลาคม 2555)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค13 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11(จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
การรับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้ำซ้อนกัน
งานตรวจสอบของ สตง. ต่อกรณี 'ตัวชี้วัดความคุ้มค้า'
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คำพิพากษา (อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด ระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ฟ้องคดี, นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ร้องสอด, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) ผู้ถูกฟ้อง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น4 และพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค4 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค14 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 23 สิงหาคม 2555)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านประชาสัมพันธ์) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบ้านพักข้าราชการ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ผลการตรวจสอบการจ้างขุดลอกคูคลองตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยของ อปท.
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านประชาสัมพันธ์) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 1
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเลื่อน ชุ่มกมล และโถงทางเดิน บริเวณชั้น 3 อาคาร 1 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศและเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านประชาสัมพันธ์) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 22 มีนาคม 2555)
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื่องปรับอากาศแบบควมคุมความชื้น
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน(ศพช.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานผังเมืองรวมของจังหวัดระยอง
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานงานพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานผังเมืองรวมของจังหวัดปราจีนบุรี
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
รายงานการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ?แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย? ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
รายงานการศึกษาการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะ ขั้นพื้นฐานของ อปท. (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลการตรวจสอบที่สำคัญที่นำเข้าในที่ประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2555
สรุปผลการตรวจสอบที่สำคัญที่นำเข้าในที่ประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2555
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)
ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 (จังหวัดสงขลา) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าทำงานเป็นลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตภ.1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง แก้ไข เวลาและวิชาที่สอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทโปรแกรมสำเร็จรูป
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง แก้ไขรหัสสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2554 จำนวน 38 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)
ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบฯ
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตภ.6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบฯ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช) เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา วิชาสอบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบฯ
ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบฯ
ประกาศ สตภ.1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
ประกาศ สตภ.6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
ประกาศ สตภ.8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.15 (จังหวัดสงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สตง. อาคาร 1 และ 2 ชั้นดาดฟ้า
ประกาศ สตภ.10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.7 (จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5
ประกาศ สตภ.2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.4 (จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตภ.13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ สตภ.12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตภ.6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5(ครั้งที่2)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกาศ สตภ.7 (จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.12 (จังหวัดเพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.15 (จังหวัดสงขลา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตภ.14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.4 (จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตภ.2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ประกาศ สตภ.3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ของกรมสรรพากร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย งวดปีงบประมาณ 2550
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เชิงรุก ปี 2552 และปี 2553
ประกาศ สตภ.11(จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตภ.6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส่วนกลาง)
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 50 รายการ
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตภ.8 (จ.เชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จ.อุดรธานี) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ
ประกาศ สตภ.9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศ สตภ.5 (จ.อุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศ สตง. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศ สตภ.6 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรุจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จ.อุดรธานี)
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตภ.7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานฯ (ครั้งที่ 2) และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง
ประกาศ สตภ.8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการส่งเสริมการบำรุงดินในการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เชิงรุก ของจังหวัดชุมพร
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการตรวจสอบประเมินผลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ประกาศ สตภ.11 จ.นครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 จ.นครสวรรค์
ประกาศ สตภ.9 (จ.ลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศ สตภ.5 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9
เอกสารประกวดราคา (เพิ่มเติม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 27 กันยายน 2554
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จ.อุดรธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานและบ้านพัก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศ สตภ.7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงลานซักล้างของบ้านพัก ผตภ.
ประกาศ สตภ.7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕(จ.อุบลราชธานี) เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓(ด้านบัญชี) และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓(ด้านคอมพิวเตอร์) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จ.นครศรีธรรมราช) เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดที่พักอาศัยขนาด 15 ยูนิต จำนวน 1 หลัง และงานก่อสร้างประกอบอาคาร จำนวน 3 รายการ
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตภ.5 (จ.อุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จ.อุดรธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการครูสหกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานระบบขนส่งสาธารณะในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานงานบริหารการตลาด สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สำนักงานปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) และ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลราชธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงลานซักล้างของบ้านพัก ผตภ.
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานฯ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จ.พระนครศรีอยุธยา) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย สตภ.1 และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบ้านพักข้าราชการ สตภ.1
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จ.สงขลา) เรื่อง การสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักของสำนักงาน
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จ.สงขลา) เรื่อง การสอบราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน, พนักงานดูแลสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จ.พิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างไฟฟ้า ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 71 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จ.นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย (ขนาด 15 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง และงานก่อสร้างประกอบอาคาร จำนวน 3 รายการ
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างไฟฟ้า ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งช่างไฟฟ้า ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานแผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.๒ค) จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี
สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจสอบประเมินผลสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
สถิติเกี่ยวกับการตรวจสอบต่างๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จ.นครศรีธรรมราช) เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) แบบหลังคาสูง ครั้งที่ 2
ประกาศ สตง. เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศ สตง. เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 จ.นครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและงานปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 จ.นครสวรรค์
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งช่างไฟฟ้า ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จ.นครศรีธรรมราช) เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) แบบหลังคาสูง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จ.พระนครศรีอยุธยา) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2)
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จ.พระนครศรีอยุธยา) เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จ.นครศรีธรรมราช) เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) แบบหลังคาสูง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จ.นครสวรรค์) เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ (ด้านบัญชี) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐ จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ของจังหวัดชุมพร
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ของจังหวัดระนอง
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดกระบี่
สถิติเกี่ยวกับการตรวจสอบต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ สตง. เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมอุปกรณ์
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์
ประกาศ สตง. เรื่อง การยกเลิกการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนางานศึกษาและวิจัยการส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย กรมอนามัย
รายงานการตรวจสอบประเมินผลโครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม (TK Park มหาสารคาม)
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสากิจในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถิติเกี่ยวกับการตรวจสอบต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ และเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ (จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)(เพิ่มเติม)
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พรัอมอุปกรณ์
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ (จ.ขอนแก่น) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายชื่อผู้สั่งจองหนังสือคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ๓ (บัญชี)
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แบบฟอร์มการสั่งจองคู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ๓ (บัญชี)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด ๔ ชั้น
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ (ด้านบัญชี) ของ สตง.
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณตามแผนการกระจายอำนาจ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
สถิติเกี่ยวกับการตรวจสอบต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 2 ธ.ค. 53)
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓(ด้านบัญชี) ของ สตง.
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการสินเชื่อที่ผิดนัดการชำระหนี้ของเงินให้กู้ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถิติเกี่ยวกับการตรวจสอบต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 6 ต.ค. 53)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง
ประกาศ สตง. เรื่อง การยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เอกสารประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ฯ (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
ประกาศ สตง. เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและปฏิบัติงานในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกมือช่างไฟฟ้า ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน การดำเนินงานและการบริหารจัดการภารกิจเกี่ยวกับการจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ กรุงเทพมหานคร
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551
สถิติเกี่ยวกับการตรวจสอบต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2553 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกมือช่างไฟฟ้า ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่
กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและปฏิบัติงานในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอเชิญแสดงความจำนงเป็นที่ปรึกษา โครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดิน (ครั้งที่๒)
ประกาศ สตง. เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกมือช่างไฟฟ้า ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและปฏิบัติงานในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศชั้นใต้ดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างผู้ให้บริการออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันธรรมาภิบาล ระยะที่ 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกมือช่างไฟฟ้า ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและปฏิบัติงานในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย
กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้าทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศผลการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่โดยการประกวดแบบ
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น)
ประกาศ สตง. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศชั้นใต้ดิน
ประกาศ สตภ.7 (จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง เชิญแสดงความจำนงเป็นที่ปรึกษา โครงการเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก ด้านการตรวจสอบการเงินของรัฐวิสาหกิจ
ประกาศ สตง. เรื่อง เชิญแสดงความจำนงเป็นที่ปรึกษา โครงการเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก ด้านการพัฒนากลยุทธ์การตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศยกเลิกการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลกด้านการตรวจสอบการเงิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินพรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคพลังประชาชน และพรรคเผ่าไท
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก ด้านการตรวจสอบการเงิน
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การคัดเลือกจ้างผู้ให้บริการออกแบบโครงการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาล ระยะที่ 2
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 17 ธ.ค. 52)
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศ สตง. เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนองานที่เสนอเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วนถูกต้อง การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ โดยการประกวดแบบ
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ขนาด 2 ชั้น (ครั้งที่ 2)
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ขนาด 2 ชั้น
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 5 พ.ย. 52)
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศ สตง. เรื่อง การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่โดยการประกวดแบบ
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินพรรคชาติไทย
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานและยางรถยนต์เก่า
กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น 28 หน่วย จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2549
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน การบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2551
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2551
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2551
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2551
สถิติเกี่ยวกับการตรวจสอบต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2552
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างผู้ให้บริการออกแบบโครงการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาล ระยะที่ 2
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จ.ขอนแก่น) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ขนาด 2 ชั้น
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้เสนองาน ส่วนที่ 1 ที่ครบถ้วนถูกต้อง
Deepening Performance Audit Capability Modern Methodologies and Approaches Consulting Services
Expansion of Performance Audit Scope to Cover '4Es'
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง นิติกร 3
ประกาศ สตง. เรื่อง การคัดเลือกจ้างผู้ให้บริการออกแบบโครงการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาล ระยะที่ ๒
ประกาศ สตง. เรื่อง เชิญแสดงความจำนงเป็นที่ปรึกษา โครงการการขยายขอบเขตการตรวจสอบการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศ สตง. เรื่อง เชิญแสดงความจำนงเป็นที่ปรึกษา โครงการระเบียบวิธีการตรวจสอบการดำเนินงานสมัยใหม่
บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 13 ส.ค. 52)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นิติกร 3 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจรจังหวัดตากและส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2549 และ 2550 ของ จังหวัดชุมพรและจังหวัดภูเก็ต
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมูลค่าสูง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ 2547 ? 2550 จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ 2547 ? 2550 จังหวัดพิษณุโลก
รายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ 2547 - 2550 จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ 2547 - 2550 จังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถิติเกี่ยวกับการตรวจสอบต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
ประกาศ สตง. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกมือช่างไฟฟ้า ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านโยธา) ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกมือช่างไฟฟ้าของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สตง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกร 3
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านโยธา) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ส่วนกลาง) อาคาร 2 ชั้น 8
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ส่วนกลาง) อาคาร 2 ชั้น 8
ประกาศ สตง. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น 28 หน่วย จำนวน 1 หลัง
ประกาศ สตง. เรื่อง ยกเลิกประกาศการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจ ตำแหน่ง วิศวกร 3 (โยธา)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งลูกมือช่างไฟฟ้า ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน