หมวดที่ 1
ารจัดเก็บรายได้
ส่วนที่ 3  รายได้ที่อบต.ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

ก.การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

1.     ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตาม

1.1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 มาตรา 82  (ภาคผนวกที่ 2 หน้า 49)

1.2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ภาคผนวกที่ 2 หน้า 80)

1.3. หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/2128 เรื่องการอนุมัติให้โอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปกรณีจำเป็นเร่งด่วนของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2540  (ภาคผนวกที่ 2 หน้า 81)

1.4  กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

2.     ให้กรมการปกครองประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย        ดังกล่าวในข้อ 1 จัดอบรมให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้แก่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

ข.มาตรการเตรียมความพร้อม 2

       กิจกรรม:  การเตรียมความพร้อมเงินอุดหนุนทั่วไป

3.     ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร จำนวนหมู่บ้าน ขนาดของพื้นที่  และรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้กรมการปกครองใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป

4.     ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมการปกครอง แผนพัฒนาเมือง งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

5.     ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดและสำเนาเอกสารประกอบใบอนุมัติเงินประจำงวด รายงานแผนการอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไปจำแนกตามภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล แจ้งจำนวนเงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งจะได้รับ

        กิจกรรม: การเตรียมความพร้อมเงินอุดหนุนทั่วไปกรณีจำเป็นเร่งด่วน

6.     ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้น้อยตามข้อกำหนดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ อบต.ระดับ 3  ระดับ 4 และระดับ 5 ที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน

7.     เมื่อต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท. 0318/2128 เรื่องการอนุมัติให้โอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปกรณีจำเป็นเร่งด่วนของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2540

ค.มาตรการการรับเงิน

8.     ให้หัวหน้าส่วนการคลังเป็นผู้รับผิดชอบรายงานจำนวนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9.     ให้หัวหน้าส่วนการคลังเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร โดยนำสมุดคู่มือฝากคลังไป บันทึกการรับเงินจากคลังจังหวัด หรือคลังอำเภอ

10. ให้หัวหน้าส่วนการคลังเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกาเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อยื่นต่อคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอ ให้โอนเงินจากสมุดคู่มือฝากคลัง เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล

11. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบนำข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบล

12. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีการรายงานรายได้ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลทุก 6 เดือน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผ่านประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ง.มาตรการการเงินและการบัญชี

      ตามรายละเอียดในหมวดที่ 2 การเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ส่วนที่ 1 ด้านการเงินและการบัญชีเฉพาะด้านรายรับ หน้า 22

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานฯI บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์  ชัยเสรี
รายชื่อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
สรุปมาตรการการจัดเก็บรายได้ของ อบต. I ภาคผนวก

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000