แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง I คำอธิบายวิธีการกรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ I
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
I คำอธิบายวิธีการกรอกแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000