คำแนะนำ: การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)


หนังสือแจ้งส่วนราชการ/ส่วนงานย่อย/รัฐวิสาหกิจ เรื่อง การขยายเวลาการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ
หน้าปก
คำนำ
รายนามคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้จัดทำ และ คณะผู้สนับสนุนการจัดทำ
สารบัญ
คำศัพท์
ส่วนที่หนึ่ง : แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ส่วนที่สอง : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
ส่วนที่สาม : สรุปการปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6
ภาคผนวก ก ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ภาคผนวก ข คำแนะนำการใช้รูปแบบรายงาน รูปแบบรายงาน และตัวอย่างรายงาน

ภาคผนวก ค แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

ภาคผนวก ง แบบสอบถามการควบคุมภายใน

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000