<%@ page contentType="text/html;charset=windows-874"%> <%@ page import="java.lang.*" %> <%@ page import="java.util.*" %> <%@ page import="yit.website.*" %> OAG

การตรวจสอบดำเนินงาน

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจไปสู่
องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการ
Internet ตำบล)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับโอนภารกิจจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

รัฐบาลเล็งเห็นประโยชน์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงาน  การปฏิบัติราชการด้วยการรับ – ส่งข้อมูล  เพื่อการบริหารงาน  การสั่งการ  การรายงานผลการปฏิบัติราชการ  เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเพื่อ    เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่น  และข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทันต่อเหตุการณ์   ดังนั้น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  จึงดำเนินโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล  (โครงการ Internet ตำบล)  โดยใช้เงินงบประมาณ  581  ล้านบาท  ระยะเวลา  3  ปี  (2544 – 2546)

การดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1.  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทั่วประเทศ

2.  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและผู้ปฏิบัติงานของ อบต.สามารถทำการประสาน  การปฏิบัติราชการระหว่างอบต.ต่าง ๆ และรวมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ด้วยการใช้รับ – ส่ง  ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน  การสั่งการ  การรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

3.  เพื่อประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

4.  เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทางอินเตอร์เน็ต  โดยผ่านเว็บไซด์ของกรมการปกครอง

จากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ Internet ตำบล พบประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อโครงการ 2 ประการ คือ

1.  การดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนของโครงการ 

2.  ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

นอกจากนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บรักษา  และการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของโครงการมีจุดอ่อน   ข้อตรวจพบและข้อสังเกต  สรุปได้ดังนี้

ข้อตรวจพบที่  1  การดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนของโครงการ

จากการตรวจสอบ  พบว่า  การดำเนินการในขั้นตอนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน  กล่าวคือ  ในปีงบประมาณ 2544 จัดซื้อจำนวน 1,000 ชุด  ปีงบประมาณ 2545 จัดซื้อจำนวน 3,000 ชุด และปีงบประมาณ 2546 จัดซื้อจำนวน 3,724 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,724 ชุด ใช้เวลาในการเตรียมการประกวดราคาจำนวน  201 วัน  162 วัน  และ 246 วันในแต่ละปีตามลำดับ  และใช้เวลาในการดำเนินการจัดซื้อตั้งแต่ประกวดราคา  จนถึงวันทำสัญญาจำนวน 158 วัน  149 วันและ 118 วัน ในแต่ละปีตามลำดับ  ซึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลามากคือขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา   ปีงบประมาณ 2545 ใช้เวลาถึง 56 วัน  และเมื่อคิดระยะเวลาดำเนินการจัดหาทั้งสิ้นเป็นจำนวน  359 วัน  311 วัน และ 364 วัน ในแต่ละปีตามลำดับ  ส่วนใหญ่ทำสัญญาซื้อขายใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ      ทำให้ต้องกำหนดเวลาส่งมอบตามสัญญาในปีงบประมาณถัดไป  ส่งผลต่อเนื่องให้การติดตั้งและ     การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้าตามไปด้วย  สาเหตุเกิดจากความไม่พร้อมของกรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทันที    สืบเนื่องมาจาก  การตรวจรับดำเนินการที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ทั้งหมด  แต่มีการส่งมอบและติดตั้ง ที่อบต.แต่ละแห่งโดยไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง  ประกอบกับไม่ได้แจ้งรายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาให้ทราบทำให้ อบต.ต่างๆ  ไม่ได้ทดสอบการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เป็นเบื้องต้นในวันส่งมอบ  และไม่ได้ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เท่าที่ควร  ทำให้อบต.ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  อาจส่งผลให้การดำเนินงานโครงการ      ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พิจารณาดำเนินการในโอกาสต่อไป  ดังนี้

1.  กรณีมีการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคาให้กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลให้ชัดเจน  เพื่อให้สามารถสรุปผลการประกวดราคาได้โดยเร็ว

2.  ก่อนส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แจ้งรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญาให้อบต.ทราบโดยเฉพาะเกี่ยวกับกำหนดเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องพร้อมกับตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  และตรวจสอบก่อนครบกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง  รวมทั้งรายงานผล การตรวจสอบดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักฐานในการบังคับผู้ขายปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา

3.  แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายหลังการส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จ  เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


ข้อตรวจพบที่ 2  ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

จากการตรวจสอบ  พบว่า  การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และไม่เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนด  ดังนี้

การใช้ประโยชน์  อบต.ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ที่กำหนดให้ อบต.ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการประสานงานระหว่างอบต.ต่าง ๆ รับทราบ  ข้อมูลข่าวสารจากกรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน)  และไม่มีการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  เกิดจากกรมการปกครอง(ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารราชการผ่านระบบเครือข่าย  Internet เช่น  การรับ – ส่งหนังสือราชการ  และการรายงานผล  อบต.ยังไม่มีความพร้อม  โดยเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจึงมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารเครือข่าย    อินเตอร์เน็ตค่อนข้างน้อย  แต่ใช้การสื่อสารด้านอื่น ๆ เช่น  โทรสาร  โทรศัพท์  และไปรษณีย์แทน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดแล้วไม่ได้แจ้งผู้ขายให้ทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมภายในระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องทำให้อบต.มีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไข  กระทรวงมหาดไทยไม่มีการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร  ให้ศูนย์บริหารการทะเบียนภาครับผิดชอบแก้ไขปัญหาโปรแกรมการใช้งานและระบบงานต่าง ๆ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ไม่ได้สำรวจความพร้อมของคู่สายและสัญญาณในแต่ละอบต.ก่อนส่งมอบและเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  ทำให้มีปัญหาการเชื่อมต่อไม่ได้และ/หรือเชื่อมต่อได้แล้วหลุดบ่อย  การใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตไม่คุ้มค่าในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์ที่อบต.แต่ละแห่งต้องจ่ายทุกเดือน ๆ ละ 1,070 บาท  หรือปีละ 12,840  บาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ  ดังนี้

1.  กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนเกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์

2.  จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุด  เร่งดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้

4.  จัดให้มีหน่วยงานในระดับอำเภอ  เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  และระบบงานต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

5.  สำรวจปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของอบต.เพื่อนำไปประสานงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับ  บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การบันทึกข้อมูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผลของอำเภอ และจังหวัด ไม่เป็นไปตามแนวทางขั้นตอนที่กำหนด กล่าวคือ อบต. ส่วนใหญ่มีการสำรวจ ข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน  และไม่มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลบันทึกลงในสมุดข้อมูลพื้นฐาน ระดับตำบล  (หนังสือเล่มสีชมพู)  ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเป็นปัจจุบันแต่ไม่ครบถ้วน  และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลกลางแต่ไม่ครบทั้ง 32 หัวข้อ  สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง OTOP และเรื่องอื่นๆ ที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน  และไม่มีการค้นหาข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ  มีสาเหตุมาจากไม่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของอบต.ในฐานข้อมูลกลางของกรมการปกครอง  เจ้าหน้าที่   ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน  และผู้บังคับบัญชาไม่มีการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ  และให้ความสำคัญกับโครงการ Internet ตำบลค่อนข้างน้อย  อาจเป็นเพราะเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน  อีกทั้งอบต.บางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต  เช่นไม่สามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้ทั้งหมด  หรือบันทึกข้อมูลประกวดราคา/สอบราคา  และสินค้าพื้นเมืองไม่ได้  ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของอบต.ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ผู้เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  การใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา  เป็นต้น  ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  ไม่สามารถขยายผล OTOP ไปจนถึงการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้  การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการแข่งขันน้อยราย  เกิดการสมยอมในการเสนอราคาทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายกอบต.ดำเนินการดังนี้

1. กำหนดเวลาแล้วเสร็จเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลอบต.ในฐานข้อมูลกลางของกรมการปกครอง

2. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการ Internet ตำบล  พร้อมทั้งควบคุมให้อบต.ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนด

การติดตามและประเมินผล  การดำเนินงานตามโครงการ  ของอำเภอและจังหวัด  ไม่เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนด  ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด  โดยบางส่วนไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล  ไม่ได้จัดทำแผน  แม้ว่ามีการจัดทำแผนแต่ไม่ได้ส่งแผนให้หน่วยงานที่เหนือขึ้นไป  สำหรับการติดตามและรายงานผลนั้นส่วนใหญ่ไม่มีการติดตามและรายงาน  มีสาเหตุ    มาจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมฯ อำเภอขาดความเข้าใจในการจัดทำแผน  การติดตามพร้อมกับรายงานผล ไม่สามารถบันทึกรายงานผลการติดตามในระบบคอมพิวเตอร์ได้  มีปริมาณงานในหน้าที่  รับผิดชอบและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างมาก  อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างจากกรมการปกครองเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงขาดความต่อเนื่องในการติดตามและรายงาน  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดไม่มีมาตรการควบคุมและติดตามให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ อำเภอ  ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนให้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา  ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการติดตามและประเมินผลโครงการรวมทั้งปริมาณงานในหน้าที่ค่อนข้างมาก  และปัญหาการปรับโครงสร้าง  เช่นเดียวกับอำเภอ  ทำให้ไม่สามารถนำผลการติดตามและประเมินผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข  ปัญหา  อุปสรรค  ในการดำเนินงานโครงการได้เท่าที่ควรอาจส่งผลให้โครงการ Internet ตำบลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ อำเภอ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัด  และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดำเนินการดังนี้

1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ อำเภอ 

1.1  การจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลประจำปีควรจัดทำให้เหมาะสมกับอัตรากำลัง  และระยะเวลาที่สามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2  สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการติดตามและรายงานผลโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรค

2. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัด 

กำหนดมาตรการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมฯ อำเภอให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนให้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา

3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3.1  ซักซ้อมความเข้าใจหรือจัดให้มีการฝึกอบรม  การติดตามและประเมินผลเพื่อให้  เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและจังหวัดสามารถปฏิบัติงานได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมฯ อำเภอและจังหวัดให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามโครงการ

ข้อสังเกตที่  1  สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามตัวอย่างที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนดและไม่ส่งร่างสัญญาให้สำนักงาน อัยการสูงสุดพิจารณา

 กรมการปกครอง  ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2544 และ 2545  ไม่เป็นไปตามตัวอย่างที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กำหนด  โดยมิได้ระบุสถานที่ส่งมอบและติดตั้ง  และไม่ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา  ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือที่ ตผ 0016/2857  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 แจ้งให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในฐานะที่ได้รับโอนภารกิจจากกรมการปกครองและจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการอีกจำนวน 3,724 ชุดในปีงบประมาณ 2546 ให้จัดทำสัญญาซื้อขายตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด  และกำหนดสถานที่ส่งมอบพร้อมติดตั้ง  รวมทั้งกำหนดวัน  เวลา  การส่งมอบและติดตั้ง  ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน และหากจำเป็นต้องทำสัญญาที่มีเนื้อหาแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่ กวพ. กำหนดควรส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน  และจัดผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ตรวจรับ  ภายหลังติดตั้งให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือ    ที่ มท 0803/5810 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างไรก็ตามการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามโครงการในปีงบประมาณ 2546  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว

ข้อสังเกตที่  2  การควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของโครงการมีจุดอ่อน

การควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของโครงการมีจุดอ่อน กล่าวคือส่วนใหญ่ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการทำให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องควบคุมตรวจสอบได้ยาก  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย  อาจไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบชดใช้ทางละเมิดได้  นอกจากนี้ยังมี อบต.บางแห่งไม่บันทึก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการในทะเบียนครุภัณฑ์  อาจเป็นช่องทางให้มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  หรือหากสูญหายก็อาจไม่มีหลักฐานติดตามหรือเรียกค่าเสียหาย  อย่างไรก็ตามขณะตรวจสอบได้แนะนำให้บันทึกในทะเบียนแล้ว  สำหรับการเก็บรักษารหัสเชื่อมโยง  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  ซึ่งตามหลักการควบคุมภายในด้านคอมพิวเตอร์ให้ถือเป็นความลับ  แต่กรมการปกครองกลับให้ อบต.เก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และ อบต.ได้รับความเสียหาย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9674-91 ต่อ 1231 หรือ 0-2618-5755 FAX 0-2618-5755