มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
การป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ พ.ศ. 2547 รหัส มลก. 3
การบริหารและควบคุมทางการเงินของหน่วยรับตรวจขนาดเล็ก รหัส มลก.6
มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ รหัส มตง. 4
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรฐานการตรวจสอบ : มาตรฐานทั่วไป
ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อบต.
ความสัมพันธ์ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐาน
WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits