นางเสาวณีย์ คูณทอง
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15
E-mail : saovanee_k@oag.go.th
โทรศัพท์ : 074 - 324771 - 5 ต่อ 111

ที่อยู่ : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15
เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 หน่วยงานในความรับผิดชอบ