นายจิรศักดิ์ วรรณธนกานต์
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9
E-mail : jirasak_w@oag.go.th
โทรศัพท์ : 054 - 284616 - 18 ต่อ 119

ที่อยู่ : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9
เลขที่ 422 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

 หน่วยงานในความรับผิดชอบ