นางกรองแก้ว กลับกลายดี
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9
E-mail : krongkeaw_k@oag.go.th
โทรศัพท์ : 054 - 284616 - 18 ต่อ 119

ที่อยู่ : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9
เลขที่ 422 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

 หน่วยงานในความรับผิดชอบ