นางสุกัญญา ปรีชา
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 5
E-mail : sukanya_p@oag.go.th


 หน่วยงานในความรับผิดชอบ
        -  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
        - สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม