นายเชาว์วัฒน์ พุ่มพิน
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 5
E-mail :chaowat_p@oag.go.th
โทรศัพท์ : 045 - 313474-6 ต่อ 201

ที่อยู่ : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
เลขที่ 415/70 ถนนชยางกูร
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 หน่วยงานในความรับผิดชอบ
        -  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
        - สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม