นางสาวสุดา เลื่องลือปัญญา
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 3
E-mail : suda_l@oag.go.th


 หน่วยงานในความรับผิดชอบ
        -  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร