นายธีระศักดิ์ วิริยะกมลพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 รักษาราชการแทน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 3
E-mail : teerasak_v@oag.go.th
โทรศัพท์ : 034 - 259241 - 2 ต่อ 777

ที่อยู่ : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
เลขที่ 27/17 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 หน่วยงานในความรับผิดชอบ
        -  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
        -  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร