เกี่ยวกับ สตง.   
         ส่วนกลาง
สำนักอำนวยกิจการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักอำนวยการ
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักวินัยทางการเงินและการคลัง
สำนักกฏหมาย
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 1
สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 2
สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 3
สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 4
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 1
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 2
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 3
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 4
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 5
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 6
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 7
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 9
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 10
สำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักการเงินและการคลัง
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาข้าราชการ
สำนักคดี
สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 1
สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 2
สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 3
สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 4
สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 5
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 11
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 12
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 13
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 14
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 15
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 16
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 17
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 18
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 19
สำนักตรวจสอบการเงินที่ 20
สำนักตรวจสอบการจัดเก็บรายได้
กลุ่มตรวจสอบภายใน
WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits