สำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่

(ก) ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในด้านวิชาการ มาตรการ มาตรฐาน
และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

(ข) ศึกษา วิจัยและพัฒนางานเทคโนโลยีการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ของระบบงานคอมพิวเตอร์ของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถวางแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

(ค) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ เพื่อจัดทำความเห็นและข้อเสนอในการกำหนดหรือปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการ
คู่มือการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

(ง) วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(จ) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

  นางอาภัสรา คุณวัฒน์

E-mail :   apatsara@oag.go.th

โทรศัพท์ : 0-2271-8000 ต่อ 8045
โทรสาร : 0-2618-85774
E-mail สำนักงาน: rado@oag.go.th
E-mail กลุ่ม
ปฏิบัติการ ACL : it_audit@oag.go.th