สำนักตรวจสอบการเงินที่ 4 มีอำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้แสดงความเห็น
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และในกรณีที่หน่วยรับตรวจ
เป็นหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการ ที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ การตรวจสอบการเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุน
หรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

(ข) ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ บัญชีทุนสำรองเงินตราประจำปีและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่

(ค) ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็น
ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ

(ง) ตรวจสอบรายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ระดับกรมและกระทรวง เพื่อแสดงความเห็น
ว่ารายงานการเงินรวมถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดทำรายงานการเงินภาครัฐ และเชื่อถือได้หรือไม่

(จ) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับของหน่วยรับตรวจ

(ฉ) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งานหรือโครงการที่จะมีผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณ

(ช) ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงคมนาคม 1  ดังนี้

กลุ่มที่

หน่วยงานที่ตรวจสอบ

กลุ่มที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
หน่วยงานอื่น/กองทุน/เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

กลุ่มที่ 2 กรมการขนส่งทางบก
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท มหานครขนส่ง (ชำระบัญชี)
หน่วยงานอื่น/กองทุน/เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด
กลุ่มที่ 3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอามาดิอุสฯ จำกัด

กรมการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ชำระบัญชี)
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุยานยนต์ (ชำระบัญชี)
หน่วยงานอื่น/กองทุน/เงินทุนหมุนเวียนในสังกัด

ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 4

  

นายเทอดพงษ์ พงษ์ศักดิ์ศรี

E-mail : thurdpong_p@oag.go.th

โทรศัพท์ : 0-2271-8053
โทรสาร : 0-2618-5788
E-mail สำนักงาน : audit4@oag.go.th