ยุคสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(พ.ศ.๒๔๒๒ - ๒๕๔๒)

นายวิเชียร วงศ์เบี้ยสัจจ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินคนแรก
(พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการจากศาลาลูก ขุนในภายในพระบรมมหาราชวังมา ณ ที่ทำการปัจจุบัน
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖

Lima Declaration of Guideline
 on Auditing Precepts
ได้มีการตราพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ ขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันตรวจเงินแผ่นดินไทยจากรูปแบบคณะกรรมการมาเป็นส่วนราชการที่มีผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บริหารสูงสุด (เป็นข้าราชการพลเรือนระดับ ๑๑) พร้อมทั้งมี
การเพิ่มบทบาทการตรวจสอบ โดยให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และความประหยัดของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนตรวจสอบ
การจัดเก็บภาษีอากร   ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาสถาบันตรวจเงินแผ่นดินของไทยให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (Lima Declaration of Guideline on Auditing Precepts)
Start/Stop Index page First image Previous image Next image Last image
of ๙
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน