ยุคสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(พ.ศ.๒๔๗๖ - ๒๕๒๒)

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะแรก
(พ.ศ. ๒๔๗๖)


หลวงดำริอิศรานุวรรต
ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนแรก
(พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๘)

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(พ.ศ. ๒๔๙๒)
จากแนวความคิดที่จะพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินของไทยไปสู่ระบบศาลบัญชีแบบประเทศฝรั่งเศส และเพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนมากขึ้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๗๖
เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นแทนกรมตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๖ โดยให้เป็น
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้มีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม อยู่ในการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี
Start/Stop Index page First image Previous image Next image Last image
of ๙
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน