ยุคกรมตรวจเงินแผ่นดินสมทบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรมบัญชีกลาง
(พ.ศ.๒๔๖๙ - ๒๔๗๕)

เจ้าพระยาโกมารกุลมนตรี
อธิบดีกรมบัญชีกลาง (พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๒)
ทำหน้าที่ควบคุมกรมตรวจเงินแผ่นดิน


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระยาไชยยศสมบัติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง (พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๗๕)
ทำหน้าที่ควบคุมกรมตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยเหตุที่หน้าที่ของกรมตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง มีความเกี่ยวพัน
กันมาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี พระบรมราชโองการให้สบทบ
เงินแผ่นดินเข้ากับกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๙

Start/Stop Index page First image Previous image Next image Last image
of ๙
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน