เกี่ยวกับ สตง.   

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

 

1.

นางสาวประพีร์ อังกินันทน์

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทน
คณกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ
2.
นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์
เป็นกรรมการ
3.
ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์
เป็นกรรมการ
4.
นายไพฑูรย์ ทิพย์ทัศน์
เป็นกรรมการ
5.
นายพิชัย หลากสุขถม
เป็นกรรมการ
6.
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
เป็นกรรมการ
7.
นางสาวมณีรัตน์ ณ ระนอง
เป็นกรรมการ
8.
นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชย์กุล
เป็นกรรมการ

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits