ชื่อ-สกุล : นางสาวประพีร์ อังกินันทน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา (ศิลปะศาสตร์ภาษาเยอรมัน)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.10)
 • ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วพน.1)
 • ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยุคใหม่
 • กฎหมายมหาชนและกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับผู้ควบคุมงาน
 • การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงตามแนว COSO
 • การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน :

 • คณะทำงานประเมินผลระดับแผนงานของสำนักงบประมาณ
 • หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบรายได้และภาษีอากร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4
 • หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบโรงพิมพ์ธนบัตร ทุนสำรองเงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
 • คณะทำงานจัดทำมาตรฐานและมาตรการในการตรวจสอบ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการดำเนินงานที่ 1
 • รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กำกับดูแลสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 1-4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : มหาวชิรมงกุฏ

สถานที่ติดต่อ :

 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-2718006

โทรสาร : 02-6185777

E-mail : prapee_a@oag.go.th

 

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000