เกี่ยวกับ สตง.   
 ชื่อ-สกุล : นายมณเฑียร เจริญผล

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปี พ.ศ. 2543 - 2544 และ ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและนิติการ กองตรวจสอบพิเศษ
 • ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 (ระดับ 10) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • หัวหน้ากองงานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของรัฐ
 • อนุกรรมการข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (อก.ตง.)
 • กรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กระทรวงการคลัง
 • กรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.อส.) สำนักงานอัยการสูงสุด
 • กรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.รส.) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 • กรรมการความรับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการพิจารณารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • อนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกระจายอำนาจ
 • กรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น สถาบันกระปกเกล้า
 • อนุกรรมการ ป.ป.ช. จัดตั้ง ป.ป.ช. จังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.
 • กรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด
 • ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เกียรติประวัติ :

 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544
 • เหรียญเชิดชูเกียรติ จากสถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2552 และ 2556

เครื่องราชอิสริยาภรณ์: ประถมาภรณ์ช้างเผือก

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
                        แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-2718008

โทรสาร 02-6185778

E-mail: monthien_c@oag.go.th

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000