เกี่ยวกับ สตง.   
 ชื่อ-สกุล : นายมณเฑียร เจริญผล

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหารระดับสูง)

การศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :

 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กองตรวจเงินพลเรือนที่ 3
 • หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและนิติการ กองตรวจสอบพิเศษ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปี พ.ศ. 2543 - 2544)
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานร่างกฏหมายและระเบียบ สำนักกฏหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 (ระดับ 10) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • อนุกรรมการข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (อก.ตง.)
 • กรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กระทรวงการคลัง
 • กรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.อส.) สำนักงานอัยการสูงสุด
 • กรรมการความรับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง
 • อนุกรรมการ ป.ป.ช. จัดตั้ง ป.ป.ช. จังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.
 • คณะกรรมการพัฒนากฏหมาย กรมบัญชีกลาง
 • กรรมการประสานระหว่างส่วนราชการทางการเงินระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
 • กรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์: ประถมาภรณ์ช้างเผือก

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
                        แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-2718008

โทรสาร 02-6185778

E-mail: monthien_c@oag.go.th

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000